Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Això és brut
Esto está sucio
Em pot donar una mica d'aigua més?
¿Puede darme más agua?
Estava deliciós
Estuvo delicioso
De millor qualitat
De mejor calidad
És picant?
¿Está picante?
El peix fresc?
¿El pescado está fresco?
Són dolços?
¿Son dulces?
Agre
Agrio
El menjar està freda
La comida está fría
Fa fred
Está fría