Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz
Loading ....

Ordforråd

Vær så venlig
qĭng 请
Tak
xiè xie 谢谢
Du er velkommen
bù kè qi 不客气
Tillykke med fødselsdagen
shēng rì kuài lè 生日快乐
Tillykke
zhù hè 祝贺
Held og lykke
hăo yùn 好运
Hvad hedder du?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Undskyld, jeg fik ikke fat i dit navn
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Godt at møde dig
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Hvor er du fra?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Jeg er fra New York
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来