Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz
Loading ....

Ordforråd

Bagved
hòu mian 后面
Foran
qián miàn 前面
Ved siden af
páng biān 旁边
Første dør til højre
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
Drej til højre ved det fjerde lys
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
Forstår du mig?
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
Nord
bĕi fāng 北方
Vest
xī fāng 西方
Syd
nán fāng 南方
Øst
dōng fāng 东方
Til højre
xiàng yòu biān 向右边
Til venstre
xiàng zuŏ biān 向左边
Er der en elevator?
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
Hvor er trapperne?
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
I hvilken retning?
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
Anden dør til venstre
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
Drej til venstre ved hjørnet
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐