Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha
Loading ....

Vocabulario

Un momento por favor
qĭng dĕng yī huì 请等一会
Espere aquí, por favor
zài zhè lĭ dĕng yī xià 在这里等一下
Sígame, por favor
qĭng gēn zhe wŏ 请跟着我
La señora lo ayudará
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
Entre por favor
qĭng jìn 请进
Siéntese
qĭng zuò 请坐
Venga aquí
guò lái 过来
Enséñeme por favor
qĭng gào su wŏ 请告诉我