درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من هستم
watashi ha 私は
آیا
desu です
و
soshite そして
زیرا
nazenara なぜなら
اما
shikashi しかし
یا
mataha または
در
de で
بدون
nashi ni なしに
در
ni に