درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فقط یک لحظه
اینجا منتظر باشید
دنبال من بیایید
او به شما کمک می کند
بیا تو
بنشینید
بیا اینجا
به من نشان بده