درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
آیا ورودیه باید بپردازم؟
آبجو، لطفا
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
چه نوع از آبجو؟
شراب سفید
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
آیا می خواهید برقصید؟
بله، میخواهم برقصم
من نمی خواهم برقصم
من نگران هستم
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
من گم شده ام
لطفا برای من صبرکنید
من به پلیس نیاز دارم