درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
این کثیف است
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
خوشمزه بود
کیفیت بهتر
آیا تند است؟
آیا ماهی تازه است؟
آیا آنها شیرین است؟
ترش
غذا سرد است
این سرد است