درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
shokuryou hin ten 食料品店
فروشگاه مواد غذایی باز است
shokuryou hin ten ga hirai te i masu 食料品店が開いています
بسته
heiten 閉店
سبد خرید
shoppingu kaーto ショッピングカート
سبد
kago かご
آیا برنج دارید؟
o bei ha ari masu ka お米はありますか?
خرید
kau 買う
پرداخت
shiharau 支払う
در کدام راهرو است؟
dono tsuuro desu ka どの通路ですか?
قصابی
seiniku ten 精肉店
نانوایی
pan ya パン屋
آب کجا است؟
mizu ha doko ni ari masu ka 水はどこにありますか?
پختن
ryouri suru 料理する
صرف شام با خانواده
kazoku to issho ni yuushoku wo toru 家族と一緒に夕食を取る
من گرسنه هستم
onaka ga sui te i masu お腹がすいています
چیدن میز
shokuji no junbi wo suru 食事の準備をする