درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
watashi ha nikkouyoku wo shi tai desu 私は日光浴をしたいです
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
watashi ha suijou sukiー ni iki tai desu 私は水上スキーに行きたいです
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
watashi ha tsuri ni ha iki taku nai desu 私は釣りには行きたくないです
من نمی خواهم به شنا بروم
watashi ha oyogi ni ha iki taku nai desu 私は泳ぎには行きたくないです
من می خواهم به پارک بروم
watashi ha kouen ni iki tai desu 私は公園に行きたいです
من می خواهم به دریاچه بروم
watashi ha mizuumi ni iki tai desu 私は湖に行きたいです
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
watashi ha kyanpu ni ha iki taku nai desu 私はキャンプには行きたくないです
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
watashi ha seーringu ni ha iki taku nai desu 私はセーリングには行きたくないです
من می خواهم به قایقرانی بروم
watashi ha boーto nori ni ha iki taku nai desu 私はボート乗りには行きたくないです
من می خواهم اسکی کنم
watashi ha sukiー wo shi tai desu 私はスキーをしたいです
من می خواهم به سفر بروم
watashi ha ryokou wo shi tai desu 私は旅行をしたいです