درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

در کشور
میدان
طویله
مزرعه
کشاورز
تراکتور
آسمان زیبا است
ستاره های زیادی وجود دارد
این یک ماه کامل است
من عاشق خورشید هستم