درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
آیا دکتر در دفتر است؟
من حالم خوب نیست
من مریض هستم
من دل درد دارم
من سر درد دارم
دراز بکش
من باید دراز بکشم
گلویم درد می کند
حالت تهوع دارم
من حساسیت دارم
من اسهال دارم
من سرگیجه دارم
من میگرن دارم