درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آرام صحبت کنید
Говорите медленно
من درک نمی کنم
Не понимаю
آیا شما درک می کنید؟
Вы понимаете?
حتماً
Конечно
تکرار، لطفا
Повторите, пожалуйста
دوباره
Снова
کلمه به کلمه
Пословно
به آرامی
Медленно
شما چطور می گویید؟
Как вы сказали?
به چه معنی است؟
Что это значит?
شما چه گفتید؟
Что вы сказали?
آیا شما سوال دارید؟
У вас есть вопрос?