درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

11
одиннадцать
12
двенадцать
13
тринадцать
14
четырнадцать
15
пятнадцать
16
шестнадцать
17
семнадцать
18
восемнадцать
19
девятнадцать
20
двадцать