درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
من نمی خواهم به شنا بروم
من می خواهم به پارک بروم
من می خواهم به دریاچه بروم
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
من می خواهم به قایقرانی بروم
من می خواهم اسکی کنم
من می خواهم به سفر بروم