درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

همسایه
دوست
دوست دختر
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
آیا او دوست دختر شما است؟
آیا او دوست پسر شما است؟