درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

خیابان
Calle (la)
تقاطع
Intersección (la)
تابلوی راهنمایی
Señal de tránsito (la)
گوشه
Esquina (la)
چراغ راهنمایی
Semáforo (el)
عابر پیاده
Peatón (el)
خیابان
Avenida (la)
پیاده رو
Acera (la)
سرویس های بهداشتی
Baños (los)
حمام
Baño (el)