درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من به خرید می روم
Voy a ir de compras
منطقه اصلی خرید کجاست؟
¿Dónde está la zona comercial?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Yo quiero ir al centro comercial
می توانید به من کمک کنید؟
¿Puede usted ayudarme?
من فقط نگاه می کنم
Sólo estoy mirando
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
¿Podría mostrarme unas camisas?
اتاق پرو کجااست؟
¿Dónde están los vestidores?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
¿Puedo probármelo?
این رنگ برای من مناسب نیست
El color no me sienta bien
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
¿Usted lo tiene en otro color?
من آن را دوست دارم
Me gusta
من آن را دوست ندارم
No me gusta