درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من به خرید می روم
منطقه اصلی خرید کجاست؟
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
می توانید به من کمک کنید؟
من فقط نگاه می کنم
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
اتاق پرو کجااست؟
می توانم آنرا پرو کنم ؟
این رنگ برای من مناسب نیست
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
من آن را دوست دارم
من آن را دوست ندارم