درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
فروشگاه مواد غذایی باز است
سبد خرید
سبد
آیا برنج دارید؟
خرید
پرداخت
در کدام راهرو است؟
قصابی
نانوایی
آب کجا است؟
پختن
صرف شام با خانواده
من گرسنه هستم
چیدن میز