درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
من گیتار زدن را دوست دارم
من گره زدن را دوست ندارم
من نقاشی را دوست ندارم
من مطالعه را دوست دارم
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
من دوست ندارم آواز بخوانم
من ترسیم را دوست دارم