درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

بطری
شیشه
قوطی
جعبه
کیسه
کیف
کمی بیشتر
بیشتر
بخشی
کمی
بیش از حد