درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پشت
جلو
بغل
درب اول در سمت راست
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
آیا من رادرک می کنید؟
شمال
غرب
جنوب
شرق
به سمت راست
به سمت چپ
آسانسور وجود دارد؟
پله ها کجا هستند؟
در کدام جهت؟
درب دوم در سمت چپ
در گوشه به سمت چپ بپیچید