درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

مفصل ران
Hanche (la)
ران
Cuisse (la)
سرین
Fesses (les)
پا
Pied (le)
پا
Jambe (la)
زانو
Genou (le)
مچ پا
Cheville (la)
ماهیچه ساق پا
Mollet (le)
پاشنه
Talon (le)
انگشتان پا
Orteils (les)