درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

خیابان
Rue (la)
تقاطع
Carrefour (le)
تابلوی راهنمایی
Panneau de signalisation (le)
گوشه
Coin (le)
چراغ راهنمایی
Feu de signalisation (le)
عابر پیاده
Piéton (le)
خیابان
Avenue (la)
پیاده رو
Trottoir (le)
سرویس های بهداشتی
Toilettes (les)
حمام
Toilettes (les)