درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آتشفشان
Volcan (le)
دره عمیق و باریک
Canyon (le)
جنگل
Forêt (la)
رشته کوه
Chaîne de montagnes (la)
جنگل
Jungle (la)
رودخانه
Rivière (la)
شبه جزیره
Péninsule (la)
ساحل
Plage (la)
مرداب
Marais (le)
کوه
Montagne (la)
تپه
Colline (la)
دریاچه
Lac (le)
بیابان
Désert (le)
آبشار
Chutes (les)