درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من
تو
او
او
ما
شما
آنها
مال من
مال شما
مال او
مال او
این
که
اینها
آنها