درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Parli inglese?
بله، یک کمی
Sì, un po’
بله
خیر
No
از ملاقات شما خوشبختم
Piacere di conoscerti
خوشحالم تو رو می ببینم
Felice di vederti
آقای
Signor
خانم
Signora
خانم
Signorina