درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

چه موقع ؟
Quando?
کجا؟
Dove?
کدام یک؟
Quale?
چه کسی؟
Chi?
مال چه کسی؟
Di chi?
چرا؟
Perché?
چیست؟
Cosa?
چگونه؟
Come?
چه مدت؟
Quanto tempo?
چقدر؟
Quanto?
آیا دارید؟
Hai?
به چه کسی؟
A chi?
با چه؟
Con cosa?