درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فقط یک لحظه
Un momento
اینجا منتظر باشید
Aspetta qui
دنبال من بیایید
Seguimi
او به شما کمک می کند
Ti aiuterà lei
بیا تو
Entra
بنشینید
Siediti
بیا اینجا
Vieni qui
به من نشان بده
Mostrami