درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ساده
مشکل
همان
متفاوت
کشیدن
فشار دادن
کمی از
بسیاری
بلند
کوتاه
هیچ
چیزی