درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

بیشتر
کمتر
صحیح
غلط
خوشحال
غمگین
تمیز
کثیف
زنده
مرده
دیر
در اوایل