درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

مردم
People
مادر
Mother
پدر
Father
برادر
Brother
خواهر
Sister
پسر
Son
دختر
Daughter
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Nephew
دختر برادر یا خواهر و غیره
Niece
پدر بزرگ
Grandpa
مادر بزرگ
Grandma