درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

خیابان
Street
تقاطع
Intersection
تابلوی راهنمایی
Traffic sign
گوشه
Corner
چراغ راهنمایی
Traffic light
عابر پیاده
Pedestrian
خیابان
Avenue
پیاده رو
Sidewalk
سرویس های بهداشتی
Toilets
حمام
Bathroom