درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

جواهر فروش
Jeweler
جواهر
Jewelry
ساعت
Watch
سنجاق سینه
Brooch
گردن بند
Necklace
گوشواره
Earrings
حلقه
Ring
دست بند
Bracelet
آیا می توانید این ساعت را به من نشان دهید؟
Could you show me the watch?
قیمت آن چقدر است؟
How much does it cost?
خیلی گران قیمت است
It is too expensive
آیا چیزی ارزان تر دارید؟
Do you have anything cheaper?
آیا می توانید آن را به عنوان یک هدیه بپیچید؟
Can you wrap it as a gift, please?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
How much do I owe you?