درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
I like to play checkers
من می خواهم ورق بازی کنم
I want to play cards
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
I don’t like to play chess
من لازم نیست به رستوران بروم
I don’t need to go to the restaurant
من بادبادک بازی را دوست دارم
I like to fly a kite
من کوه نوردی را دوست ندارم
I don’t like mountain climbing
من دوچرخه سواری را دوست دارم
I like to ride a bike
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
I don’t want to play video games
من رقصیدن را دوست دارم
I like to dance
من بازی کردن را دوست دارم
I like to play
من باید به خانه برگردم
I need to go back home
من باید بخوابم
I need to go to sleep
من دوست دارم شعر بسُرایم
I like to write poems