درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

سلام
nĭ hăo 你好
صبح به خیر
zăo shang hăo 早上好
عصر به خیر
xià wŭ hăo 下午好
عصر به خیر
wăn shàng hăo 晚上好
شب به خیر
wăn shàng hăo 晚上好
حال شما چطور است؟
nĭ hăo ma 你好吗?
خوب، ممنون از شما
wŏ hĕn hăo xiè xie 我很好,谢谢
و شما؟
nĭ ne 你呢?
خوش آمدید
huān yíng 欢迎
روز زیبایی است
jīn tiān tiān qì hĕn hăo 今天天气很好
روز خوبی داشته باشید
zhù nĭ yú kuài 祝你愉快
خداحافظ
zài jiàn 再见
بعداً می بینمت
dāi huì jiàn 待会见
شما را فردا می بینم
míng tiān jiàn 明天见
ببخشید
dă răo xià 打扰下
میتوانم به شما کمک کنم؟
yŏu shén me kĕ yĭ bāng zhù nĭ de mā 有什么可以帮助你的吗?