درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا شما تب دارید؟
بله، من تب دارم
من از دیروز تا به حال تب دارم
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
چه موقع دکتر می آید؟
پای من درد می کند
من افتادم
من تصادف کردم
فکر می کنم آن را شکستم
استراحت در رختخواب
پد گرمایی
بسته یخ
شما باید گچ بگیرید