درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

اینترنت
hù lián wăng 互联网
پیوند
liàn jiē 链接
لینک
chāo liàn jiē 超链接
ارائه دهنده خدمات اینترنت
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
شبکه
wăng luò 网络
وب سایت
wăng zhàn 网站
صفحه اینترنتی
wăng yè 网页
آدرس صفحه وب (URL)
wăng zhĭ 网址
وب سایت امن
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
مرورگر
liú lăn qì 浏览器
موتور جستجو
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
سرور امن
ān quán fú wù qì 安全服务器