به زبان تایلندی چی میشه؟ خیابان; جاده; جوی آب; تقاطع; تابلوی راهنمایی; نبش; چراغ خیابان; چراغ راهنمایی; عابر پیاده; خط عابرپیاده; پیاده رو; پارکومتر; ترافیک;

چیزهای مختلف در خیابان :: لغات زبان تایلندی

به خودتان زبان تایلندی بیاموزید