Lecție de pronunție Cartonașe de studiu Test de vocabular X și O Test de memorie Test de ascultare
Loading ....

Vocabular

Caut un colier
wŏ xiăng măi yī tiáo xiàng liàn 我想买一条项链
Aveţi vânzări cu reducere?
yŏu dă zhé de mā 有打折的吗?
Voi plăti in numerar
wŏ fù xiàn jīn 我付现金
Puteţi să-l țineți pentru mine?
nĭ kĕ yĭ bă tā men gĕi wŏ liú zhe mā 你可以把他们给我留着吗?
Acceptați cărţi de credit?
nĭ men zhè lĭ jiē shòu xìn yòng kă mā 你们这里接受信用卡吗?
Aș dori să schimb aceast lucru
wŏ xiăng yào huàn zhè ge dōng xī 我想要换这个东西
Pot să-l întorc?
wŏ kĕ yĭ tuì huán zhè ge mā 我可以退还这个吗?
Deschis
yíng yè 营业
Închis
guān mén 关门
Închis pentru prânz
wŭ cān shí jiān tíng yè 午餐时间停业
Chitanţă
shōu jù 收据
Defect
cì pĭn 次品
Spart
huài le de 坏了的
Ieșire
chū kŏu 出口
Intrare
rù kŏu 入口
Vânzător
xiāo shòu yuán 销售员
Când se va închide magazinul?
shāng diàn jī diăn guān mén 商店几点关门?