Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Unë
ti (forma e thjeshtë)
Ai
Ajo
Ne
Ata
Im
Juaj
E tij
E saj
Ky
Ajo
Këto
Ato