Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Largim
Ngritje
Ulje
Pistë
Mbërritje
Ndërtesa e terminalit
Pjesa ku nuk lejohet duhani
Zyra doganore
Pa taksë
Roje sigurimi
Detektor metalik
Aparat radiografie
Forma e identifikimit