Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Nhân tiện
Ít nhất
Cuối cùng
Tuy nhiên
Do đó
Đừng lo lắng
Điều đó còn tùy
Tôi xin lỗi
Ngay bây giờ
Tôi không biết
Như thế này