Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
¿Usted habla inglés?
Có, một chút
Sí, un poco
Không
No
Rất vui được gặp bạn
Mucho gusto en conocerlo
Rất vui được gặp bạn
Mucho gusto en verlo
Ông
Señor (el)
Señora (la)
Señorita (la)