Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi
Bạn
Ông ấy
Bà ấy
Chúng tôi
Các bạn
Họ
Của tôi
Của bạn
Của ông ấy
Của bà ấy
Điều này
Điều đó
Những này
Những đó