Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Nhân tiện
A propósito
Ít nhất
Por lo menos
Cuối cùng
Por fin
Tuy nhiên
Sin embargo
Do đó
Por eso
Đừng lo lắng
No se preocupe
Điều đó còn tùy
Eso depende
Tôi xin lỗi
Lo siento
Ngay bây giờ
Ahora mismo
Tôi không biết
No sé
Như thế này
Así