Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Cửa hàng tạp hoá
Supermercado (el)
Cửa hàng tạp hóa mở cửa
El supermercado está abierto
Đóng cửa
Cerrado
Xe đẩy mua sắm
Carrito
Giỏ hàng
Cesta
Bạn có gạo không?
¿Ustedes tienen arroz?
Mua
Comprar
Thanh toán
Pagar
Ở lối nào?
¿En qué pasillo?
Cửa hàng thịt
Carnicería (la)
Tiệm bánh
Panadería (la)
Nước ở đâu?
¿En dónde está el agua?