Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tuỳ chọn
Preferencias (las)
Đánh dấu kiểm vào hộp
Marcar la casilla
Chuyển tập tin
Transferencia de archivo (la)
Đăng nhập
Inicio de session
Từ khóa
Palabra clave (la)
Tên người dùng
Nombre de usuario (el)
Mật khẩu
Contraseña (el)
Chữ ký số
Firma digital (la)
Miền công cộng
Dominio público (el)
Băng thông
Ancho de banda (el)
Biểu tượng
Ícono (el)
Câu hỏi thường gặp
Preguntas frecuentes (las)