Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Lưu bút
Libro de visitas (el)
Giỏ hàng
Carro de la compra (el)
Nhóm tin
Grupo de noticias (el)
Đăng ký
Suscribirse
Thư gửi đi
Mensajes salientes (los)
Thư được mã hóa
Correo cifrado (el)
Hộp thư đã gửi
Bandeja de mensajes enviados (los)
Tin nhắn đã xóa
Mensajes eliminados (los)
Hộp thư đến
Bandeja de entrada (la)
Hộp thư đi
Bandeja de salida (la)